Verzekeringspolis

Niet-bindend document - Lees aandachtig deze samenvatting van de voorwaarden van de verzekeringspolis die de dekking en de grenzen van de tussenkomst van de verzekeraar voor België bepalen, alsook de voorwaarden die u moet naleven en de procedure die u moet volgen in geval van een schadegeval. Deze samenvatting is niet volledig. Dit document is niet contractueel. Het is uitsluitend bedoeld om het begrip van de lezer te vergemakkelijken en kan niet worden gebruikt als contractuele referentie ter vervanging van de afgesloten verzekeringspolis.

1. Wat dekt de verzekering in België?

Bee Ride heeft de verzekeringspolis onderschreven bij Zego BV (hoofdkantoor Weesperplein 4a, 1018 XA, Amsterdam, Nederland), die een verzekeringsdistributiepartnerschap is aangegaan met Wakam (hoofdkantoor rue Réaumur, 120-122, 75083 Paris, Cedex 02, Frankrijk). Deze verzekering dient ter dekking van :

 • Uw aansprakelijkheid jegens derden voor lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik van een elektrische scooter en tot de verzekerde bedragen;
 • Overlijden, blijvende gedeeltelijke of volledige invaliditeit van de gebruiker als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik van een elektrische scooter en tot de verzekerde bedragen.
 • Indien de gebruiker overlijdt ten gevolge van een ongeval tijdens het gebruik van een voertuig buiten zijn land van verblijf, betaalt Wakam ook, op vertoon van de juiste documenten :
  • eventuele begrafeniskosten tot maximaal € 3.000.
  • eventuele repatriëringskosten voor de gebruiker tot een maximum van 5.000 euro.

U kunt het IPID van het contract hier en de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis hier downloaden.

Definities :

 1. Ongeval: een eenmalige, onverwachte, onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenis waarbij een voertuig betrokken is en die zich tijdens de verzekeringsperiode op een identificeerbaar tijdstip en een identificeerbare plaats voordoet en die hetzij tot lichamelijk letsel van de gebruiker en/of een derde, hetzij tot materiële schade leidt.
 2. Lichamelijk letsel: een identificeerbaar lichamelijk letsel (inclusief ziekte die uitsluitend en rechtstreeks het gevolg is van het letsel, maar exclusief enige andere ziekte, aandoening, kwaal of natuurlijke toestand).
 3. Blijvendegedeeltelijkeinvaliditeit: een letsel dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de gebruiker, maar hem/haar niet volledig belet enige activiteit of beroep uit te oefenen, en dat waarschijnlijk een jaar ononderbroken zal duren, en aan het einde van die periode zonder vooruitzicht op verbetering is.
 4. Blijvende envolledigeinvaliditeit: een letsel dat de gebruiker volledig belet enige activiteit of beroep uit te oefenen en dat gedurende één jaar ononderbroken zal duren, en aan het einde van deze periode is er geen uitzicht op verbetering.


2. Wie is verzekerd?

Alle Bee Ride gebruikers:

 • een geldig identiteitsbewijs binnen de EER hebben; en
 • Die via onze app geregistreerd en gemachtigd zijn en die een huurcontract voor elektrische scooters hebben afgesloten met Bee Ride.


3. Wanneer begint en eindigt de verzekeringsdekking?

De verzekering dekt de huurperiode, dat wil zeggen vanaf het moment dat u de huurovereenkomst voor een elektrische scooter aangaat tijdens het ontgrendelen totdat de elektrische scooter via onze applicatie in de parkeergarage wordt afgesloten.


4. Dekking van de polis en maximumbedragen

 

GEDEKTE SCHADE MAXIMAAL VERZEKERD BEDRAG
Overlijdens 100.000 euro
Blijvende gedeeltelijke invaliditeit (min. 10% IP) 100.000 euro
Blijvende totale invaliditeit (min. 10% IP) 100.000 euro
Wettelijke aansprakelijkheid - materiële schade 1.000.000 euro
Wettelijke aansprakelijkheid - persoonlijk letsel 1.000.000 euro


5. Wat is niet verzekerd?

Er bestaat geen verzekeringsdekking voor :

 • Elk verlies, schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van een elektrische scooter voor andere doeleinden dan die welke specifiek door de verzekeringspolis zijn toegestaan;
 • Elk verlies, schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van een elektrische scooter in enig rechtsgebied dat een autoverzekering vereist krachtens enige wet, regeling of andere regel die in dat rechtsgebied van toepassing is;
 • Een gebeurtenis waarvoor een andere verzekering bestaat die hetzelfde of een soortgelijk risico dekt;
 • Elk verlies of schade aan de elektrische scooter zelf;
 • Elk verlies van of schade aan eigendom van u of een gebruiker, of in bewaring of beheer van een persoon die verzekerd is onder deze polis;
 • Elk verlies of schade als gevolg van boetes en/of sancties (civiel- of strafrechtelijk);
 • Elk verlies of schade als gevolg van een ongeval dat werd veroorzaakt of mede werd veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos gebruik of handelen van de gebruiker;
 • Elke schade als gevolg van een ongeval waarbij de gebruiker onder invloed is van drugs of hallucinogenen;
 • Dood of lichamelijk letsel van de gebruiker indien veroorzaakt door ziekte, tenzij rechtstreeks voortvloeiend uit een ongeval;
 • Elk hoofdletsel van een gebruiker die op het moment van het ongeval geen helm draagt, wordt beperkt tot 50.000 euro;
 • Alle medische kosten van de gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten van particuliere behandeling, advies van deskundigen en eventuele toekomstige zorgkosten.

Deze lijst is niet uitputtend. Andere oorzaken van uitsluiting kunnen worden genoemd in de algemene voorwaarden van Zego, die hier beschikbaar zijn. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


6.
Wat zijn uw verplichtingen?

Ten tijde van het ongeluk:

 • Als een partij/persoon gewond raakt, bel dan de hulpdiensten;
 • Meld het verlies zo snel mogelijk en binnen een redelijke termijn aan de verzekeringsmaatschappij (zie onderstaande contactgegevens).
 • Geef geen aansprakelijkheid toe op de plaats van het ongeval en doe geen aanbiedingen of beloftes aan derden zonder onze voorafgaande toestemming;
 • Zodra u veilig bent, wisselt u contactgegevens uit met alle betrokkenen, inclusief getuigen, en noteert u de kentekens van de betrokken voertuigen;
 • Als het veilig is, maak dan foto's van de voertuigen, de kentekens en eventuele passagiers met hun toestemming, alsook van de plaats van het ongeval;

 

De claim melden :

Indien u lichamelijk letsel of materiële schade heeft veroorzaakt tijdens het rijden met een elektrische scooter en u wenst gebruik te maken van de verzekeringsdekking zoals hierboven beschreven, dient u de schade binnen een redelijke termijn aan de verzekeringsmaatschappij te melden door een e-mail te sturen naar zego-micromobility@broadspire.eu of per telefoon op +32 (0) 2 714 03 88.

Het is belangrijk dat u belt of e-mailt om een claim in te dienen en dat u elk incident meldt dat aanleiding kan geven tot een claim, of het nu uw schuld is of niet.

Werken met de verzekeringsmaatschappij:

 • U moet samenwerken met de verzekeringsmaatschappij, haar agenten en alle personen die bevoegd zijn om in het beheer van het contract in te grijpen en u moet zo snel mogelijk alle informatie verstrekken die nuttig is voor de behandeling van het schadegeval;
 • U moet de verzekeringsmaatschappij en uw gebruikelijke contactpersoon onmiddellijk op de hoogte brengen als een gerechtelijke of administratieve instantie het ongeval onderzoekt, als u wordt vervolgd, alsmede alle nuttige informatie over het ongeval (bijvoorbeeld de gemaakte kosten);
 • Indien Wakam dit wenst, is zij gemachtigd om namens u of de gebruiker de verdediging of de regeling van een vordering te voeren, of om namens u of de gebruiker een vordering in te stellen tegen een derde om een onder de verzekeringspolis gedane uitkering terug te vorderen;
 • Geef geen valse of frauduleuze informatie aan de verzekeringsmaatschappij of aan een persoon die gemachtigd is om namens haar op te treden en dien geen claim in in de wetenschap dat deze vals is, frauduleus is opgeblazen of ondersteund wordt door frauduleuze documenten of feiten. De verzekeringsmaatschappij kan uw claim dienovereenkomstig afwijzen.


7. Bescherming van persoonsgegevens

Zego treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking en kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer dit nodig is voor het beheer van de verzekeringspolis en eventuele claims.

U kunt te allen tijde contact opnemen met Zego en nadere gegevens opvragen over de informatie die zij over u bewaart via het volgende e-mailadres compliance.eu@zego.com of per post naar Zego, Weesperplein 4a, 1018 XA, Amsterdam.

U kunt het privacybeleid van Zego ook raadplegen via de volgende link: www.zego.com/fr/privacy

Als u contact wilt opnemen met de nationale autoriteit voor gegevensbescherming in België, bijvoorbeeld om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming, Pressestraat 35, 1000 Brussel (contact: +32 (0) 2 274 48 00 of via haar website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be) .


8.
Vorderingen

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop onze verzekeraar uw schade heeft afgehandeld, dient u eerst contact op te nemen met Zego via flottes@zego.com.

Als u nog steeds niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld, kunt u ook een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, gevestigd aan de Meeûss Square, 35, 1000 Brussel (contact: info@ombudsman-insurance.be of via de website: https://www.ombudsman-insurance.be).

Niet-bindend document - Lees aandachtig deze samenvatting van de voorwaarden van de verzekeringspolis, die dekking en de grenzen van de tussenkomst van de verzekeraar voor België bepalen, alsook de voorwaarden die u moet naleven en de procedure die u moet volgen in geval van een schadegeval. Deze gids is niet volledig. Dit document is niet contractueel. Het is bedoeld als leidraad voor de uitvoering van het contract en mag niet worden gebruikt als contractuele referentie voor de uitvoering van de contractuele overeenkomst.

1. Wat dekt de verzekering in België?

Bee Ride heeft de verzekeringspolis afgesloten bij de vennootschap Zego BV (met zetel te Weesperplein 4a, 1018 XA, Amsterdam, Nederland), die een samenwerkingsverband voor verzekeringsdistributie is aangegaan met Wakam (met zetel te rue Réaumur, 120-122, 75083 Parijs, Cedex 02, Frankrijk). Deze verzekering dient ter dekking van :

 • Uw aansprakelijkheid jegens derden voor lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik van een elektrische scooter en tot de verzekerde bedragen;
 • Overlijden, blijvende gedeeltelijke of volledige invaliditeit van de gebruiker als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik van een elektrische scooter en tot de verzekerde bedragen;
 • Indien de gebruiker overlijdt ten gevolge van een ongeval tijdens het gebruik van een voertuig buiten zijn land van verblijf, betaalt Wakam ook, op vertoon van de juiste documenten :
  • eventuele begrafeniskosten tot een maximum van 3.000 euro.
  • eventuele repatriëringskosten voor de gebruiker tot een maximum van 5.000 euro.

U kunt de IPID van de polis hier downloaden en de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis door hier te klikken.

Definities :

 1. Ongeval: eenmalige, onverwachte, onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenis waarbij een voertuig betrokken is, op een identificeerbare tijd en plaats, in de loop van de verzekeringsperiode, met hetzij lichamelijk letsel voor de gebruiker en/of een derde partij, hetzij materiële schade tot gevolg.
 2. Lichamelijk letsel: een identificeerbaar lichamelijk letsel (inclusief ziekte die uitsluitend en rechtstreeks het gevolg is van het letsel, maar exclusief enige andere ziekte, aandoening, ziekte of natuurlijk voorkomende aandoening).
 3. Blijvende gedeeltelijke invaliditeit: een letsel dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de gebruiker, maar deze niet volledig belet een beroepsactiviteit of een beroep uit te oefenen, en dat waarschijnlijk een jaar ononderbroken zal duren, en aan het einde van die periode zonder vooruitzicht op verbetering is.
 4. Blijvende volledige invaliditeit: een letsel dat de gebruiker volledig belet enige beroepsactiviteit of beroep uit te oefenen en dat één jaar ononderbroken zal duren, en aan het einde van die periode zonder vooruitzicht op verbetering is.


2. Wie is er verzekerd?

Alle Bee Ride eigenaars:

 • Die een geldig identiteitsdocument binnen de EER hebben; en
 • We hebben een aantal aanvragen die via onze app worden geregistreerd en beheerd, en we hebben een contract voor elektrische scooters die we met Bee Ride kunnen aanbieden.


3. Wanneer begint en eindigt de verzekeringsdekking?

De tijdsperiode wordt bepaald door de verificatie, wat betekent dat de tijdsperiode voor een elektrische scooter wordt verlengd wanneer de elektrische scooter via de app op het parkeerplatform wordt geverifieerd.

 

4. Polisdekking en maximumbedragen

 

GEDEKTE SCHADE MAXIMAAL VERZEKERD BEDRAG
Overlijden €100,000
Blijvende gedeeltelijke invaliditeit (min. 10% BI) €100,000
Blijvende volledige invaliditeit (min. 10% BI) €100,000
Wettelijke aansprakelijkheid - materiële schade €1,000,000
Wettelijke aansprakelijkheid - lichamelijk letsel €1,000,000

 

5. Wat is niet verzekerd?

Er bestaat geen verzekeringsdekking voor:

 • Elk verlies, schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van een elektrische scooter voor andere doeleinden dan die welke specifiek door de verzekeringspolis zijn toegestaan;
 • verlies, schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van een elektrische scooter in enig gebied waarvoor een motorrijtuigenverzekering vereist is krachtens enige toepasselijke wet- en regelgeving of andere voorschriften in dat gebied;
 • Een gebeurtenis waarvoor een andere verzekering bestaat die hetzelfde of een soortgelijk risico dekt;
 • Elk verlies of schade aan de elektrische scooter zelf;
 • Elk verlies van of schade aan eigendom van u of een gebruiker, of in bewaring of beheer van een persoon die verzekerd is onder deze polis;
 • Elk verlies of schade als gevolg van boetes en/of sancties (civiel- of strafrechtelijk);
 • Elk verlies of elke schade als gevolg van een ongeval dat werd veroorzaakt of mede werd veroorzaakt door een opzettelijk of roekeloos gebruik of handelen van de gebruiker;
 • Elke schade als gevolg van een ongeval waarbij de gebruiker onder invloed is van drugs of hallucinogenen;
 • Overlijden of lichamelijk letsel van de gebruiker wanneer veroorzaakt door ziekte of aandoening, tenzij dit het directe gevolg is van een ongeval;
 • Elk hoofdletsel van een gebruiker die op het moment van het ongeval geen helm draagt, wordt beperkt tot 50 000 euro;
 • Alle medische kosten van de eigenaar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten van speciale zorg, de bevordering van bureaumedewerkers en alle andere mogelijke risico's.

Deze lijst is niet uitputtend. Andere gebruiksvoorwaarden zijn te vinden in de wettelijke bepalingen van Zego die u hier kunt lezen. Wij herinneren u hieraan.

 

6. Wat zijn uw verplichtingen?

Ten tijde van het ongeval:

 • Als een partij/persoon gewond raakt, bel dan de hulpdiensten;
 • Controleer of de apparatuur correct is geïnstalleerd en is aangesloten op het besturingssysteem (zie hierboven voor contactgegevens).
 • U mag geen fouten maken op de site van het evenement;
 • Zodra u veilig bent, wisselt u contactgegevens uit met alle betrokkenen, inclusief getuigen, en noteert u de kentekens van de betrokken voertuigen;
 • Als het veilig is, maak dan foto's van de voertuigen, de kentekens en eventuele passagiers met hun toestemming, alsook van de plaats van het ongeval;


De claim melden:

Als u een probleem heeft met het materiaal of het materiaal zelf tijdens het beste gebruik van een elektrische scooter, moet u contact opnemen met de fabrikant voor advies over de reparatie van de scooter zoals hierboven beschreven, Neem contact op per e-mail op zego-micromobility@broadspire.eu of per telefoon op +32 (0) 2 714 03 88.

Het is belangrijk op te merken dat u geen claim mag indienen op basis van een incident waarvan u op de hoogte bent.

Samenwerken met de verzekeringsmaatschappij:

 • U moet samenwerken met de aanbestedende dienst, uw gemachtigden en alle personen die de overeenkomst moeten ondertekenen en u moet ook alle informatie verstrekken die nodig is voor het beheer van de overeenkomst;
 • U moet de verzekeringsmaatschappij en uw gebruikelijke contactpersoon onmiddellijk op de hoogte brengen als een gerechtelijke of administratieve instantie het ongeval onderzoekt, als u wordt vervolgd, alsmede alle nuttige informatie over het ongeval (bijvoorbeeld de gemaakte kosten);
 • Indien Wakam dit wenst, is zij gemachtigd om namens u of de gebruiker de verdediging of de regeling van een vordering te voeren, of om namens u of de gebruiker een vordering in te stellen tegen een derde om een onder de verzekeringspolis gedane uitkering terug te vorderen;
 • Geef geen valse of frauduleuze informatie aan de verzekeringsmaatschappij of aan een persoon die gemachtigd is om namens haar op te treden en dien geen claim in terwijl u weet dat deze vals is, frauduleus is opgeblazen of ondersteund wordt door frauduleuze documenten of feiten. De verzekeringsmaatschappij kan uw claim dienovereenkomstig afwijzen.


7.
Bescherming van persoonsgegevens

Zego treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking en kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer dit nodig is voor het beheer van de verzekeringspolis en eventuele claims.

U kunt te allen tijde contact opnemen met Zego en nadere gegevens opvragen over de informatie die zij over u bewaart via het volgende e-mailadres compliance.eu@zego.com of per post naar Zego, Weesperplein 4a, 1018 XA, Amsterdam.

U kunt het privacybeleid van Zego ook raadplegen via de volgende link: www.zego.com/fr/privacy

Als u contact wilt opnemen met de nationale autoriteit voor gegevensbescherming in België, bijvoorbeeld om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (contact: +32 (0) 2 274 48 00 of via haar website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

8. Klachten

Indien u niet bekend bent met het proces waarmee uw bestelling wordt verwerkt, dient u eerst contact op te nemen met Zego via flottes@zego.com.

Als u nog steeds niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld, kunt u ook een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, gevestigd aan De Meeûssquare, 35, 1000 Brussel (contact: info@ombudsman-insurance.be of via de website: https://www.ombudsman-insurance.be).

Niet-bindend document - Lees aandachtig deze samenvatting van de voorwaarden van de verzekeringspolis, waarin de dekking en de grenzen van de tussenkomst van de verzekeraar voor België worden gedefinieerd, evenals de voorwaarden die u moet naleven en de procedure die u moet volgen in geval van een schadegeval. Deze samenvatting is niet volledig. Dit document is niet contractueel. Het is uitsluitend bedoeld om het begrip van de lezer te vergemakkelijken en kan niet worden gebruikt als contractuele referentie ter vervanging van de afgesloten verzekeringspolis.

1. Wat dekt de verzekering in België?

Bee Ride heeft de verzekeringspolis afgesloten bij de vennootschap Zego BV (met zetel te Weesperplein 4a, 1018 XA, Amsterdam, Nederland), die een samenwerkingsverband voor verzekeringsdistributie is aangegaan met Wakam (met zetel te rue Réaumur, 120-122, 75083 Parijs, Cedex 02, Frankrijk). Deze verzekering dient ter dekking van :

 • Uw aansprakelijkheid jegens derden voor lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik van een elektrische scooter en tot de verzekerde bedragen;
 • Overlijden, blijvende gedeeltelijke of volledige invaliditeit van de gebruiker als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik van een elektrische scooter en tot de verzekerde bedragen.
 • Als de gebruiker overlijdt ten gevolge van een ongeval tijdens het gebruik van een voertuig buiten zijn land van verblijf, zal Wakam ook betalen, op vertoon van de juiste documenten :
  • eventuele begrafeniskosten tot een maximum van 3.000 euro.
  • eventuele repatriëringskosten voor de gebruiker tot een maximum van 5.000 euro.

U kunt de IPID van de polis hier downloaden en de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis door hier te klikken.

Definities :

 1. Ongeval: een eenmalige, onverwachte, onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenis met betrekking tot een voertuig, op een identificeerbare tijd en plaats, in de loop van de verzekeringsperiode, met als gevolg hetzij lichamelijk letsel voor de gebruiker en/of een derde, hetzij materiële schade.
 2. Lichamelijk letsel: een identificeerbaar lichamelijk letsel (inclusief ziekte die uitsluitend en rechtstreeks het gevolg is van het letsel, maar exclusief enige andere ziekte, aandoening, ziekte of natuurlijk voorkomende aandoening).
 3. Blijvende gedeeltelijke invaliditeit: een letsel dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de gebruiker, maar deze niet volledig belet een beroepsactiviteit of een beroep uit te oefenen, en dat waarschijnlijk een jaar ononderbroken zal duren, en aan het einde van die periode zonder vooruitzicht op verbetering is.
 4. Blijvende volledige invaliditeit: een letsel dat de gebruiker volledig belet enige beroepsactiviteit of beroep uit te oefenen en dat één jaar ononderbroken zal duren, en aan het einde van die periode zonder vooruitzicht op verbetering is.


2. Wie is verzekerd?

Alle Bee Ride gebruikers:

 • een geldig identiteitsdocument binnen de EER hebben; en
 • Die via onze app geregistreerd en gemachtigd zijn en die een huurcontract voor elektrische scooters hebben afgesloten met Bee Ride.


3. Wanneer begint en eindigt de verzekeringsdekking?

De verzekeringsdekking dekt de huurperiode, dat wil zeggen vanaf het moment dat u de huurovereenkomst voor een elektrische scooter afsluit tijdens het ontgrendelen totdat de elektrische scooter via onze app op slot wordt gezet in de parkeergarage.

4. Dekking van de polis en maximumbedragen

 

GEDEKTE SCHADE MAXIMAAL VERZEKERD BEDRAG
Dood €100,000
Blijvende gedeeltelijke invaliditeit (min. 10% PD) €100,000
Blijvende volledige invaliditeit (min. 10% PD) €100,000
Wettelijke aansprakelijkheid - materiële schade €1,000,000
Wettelijke aansprakelijkheid - lichamelijk letsel €1,000,000

 

5. Wat is niet verzekerd?

Er bestaat geen verzekeringsdekking voor :

 • Elk verlies, schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van een elektrische scooter voor andere doeleinden dan die welke specifiek door de verzekeringspolis zijn toegestaan;
 • verlies, schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van een elektrische scooter in enig gebied waarvoor een motorrijtuigenverzekering vereist is krachtens enige toepasselijke wet- en regelgeving of andere voorschriften in dat gebied;
 • Een gebeurtenis waarvoor een andere verzekering bestaat die hetzelfde of een soortgelijk risico dekt;
 • Elk verlies of schade aan de elektrische scooter zelf;
 • Elk verlies van of schade aan eigendom van u of een gebruiker, of in bewaring of beheer van een persoon die verzekerd is onder deze polis;
 • Elk verlies of schade als gevolg van boetes en/of sancties (civiel- of strafrechtelijk);
 • Elk verlies of elke schade als gevolg van een ongeval dat werd veroorzaakt of waartoe werd bijgedragen door een opzettelijk of roekeloos gebruik of handelen van de gebruiker;
 • Elke schade als gevolg van een ongeval waarbij de gebruiker onder invloed is van drugs of hallucinogenen;
 • Dood of lichamelijk letsel van de gebruiker wanneer veroorzaakt door ziekte of aandoening, tenzij dit het directe gevolg is van een ongeval;
 • Elk hoofdletsel van een gebruiker die op het moment van het ongeval geen helm draagt, wordt beperkt tot 50 000 euro;
 • Alle medische kosten van de gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten van particuliere behandeling, het advies van deskundigen en eventuele toekomstige zorgkosten.

Deze lijst is niet uitputtend. Andere oorzaken van uitsluiting kunnen worden genoemd in de algemene voorwaarden van Zego die hier beschikbaar zijn. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

6. Wat zijn uw verplichtingen?

Ten tijde van het ongeluk:

 • Als een partij/persoon gewond raakt, bel dan de hulpdiensten;
 • Meld de schade zo snel mogelijk en binnen een redelijke termijn aan de verzekeringsmaatschappij (zie onderstaande contactgegevens).
 • Geef geen aansprakelijkheid toe op de plaats van het ongeval en doe geen aanbiedingen of beloftes aan derden zonder onze voorafgaande toestemming;
 • Zodra u veilig bent, wisselt u contactgegevens uit met alle betrokkenen, inclusief getuigen, en noteert u de kentekens van de betrokken voertuigen;
 • Als het veilig is, neem dan foto's van de voertuigen, de kentekens en eventuele passagiers met hun toestemming, alsmede van de plaats van het ongeval.


De claim melden :

Indien u lichamelijk letsel of materiële schade hebt veroorzaakt tijdens het besturen van een elektrische scooter en u in aanmerking wenst te komen voor de verzekeringsdekking zoals hierboven beschreven, dient u de schade binnen een redelijke termijn aan de verzekeringsmaatschappij te melden door een e-mail te sturen naar zego-micromobility@broadspire.eu of per telefoon op +32 (0) 2 714 03 88.

Het is belangrijk dat u belt of e-mailt om een claim in te dienen en dat u elk incident meldt dat aanleiding kan geven tot een claim, of het nu uw schuld is of niet.

Samenwerken met de verzekeringsmaatschappij:

 • U moet samenwerken met de verzekeringsmaatschappij, haar agenten en alle personen die bevoegd zijn om in het beheer van het contract in te grijpen en u moet zo snel mogelijk alle informatie verstrekken die nuttig is voor de behandeling van het schadegeval;
 • U moet de verzekeringsmaatschappij en uw gebruikelijke contactpersoon onmiddellijk op de hoogte brengen als een gerechtelijke of administratieve instantie het ongeval onderzoekt, als u wordt vervolgd, alsmede alle nuttige informatie over het ongeval (bijvoorbeeld de gemaakte kosten);
 • Indien Wakam dit wenst, is zij gemachtigd om namens u of de gebruiker de verdediging of de regeling van een vordering te voeren, of om namens u of de gebruiker een vordering in te stellen tegen een derde om een onder de verzekeringspolis gedane uitkering terug te vorderen;
 • Geef geen valse of frauduleuze informatie aan de verzekeringsmaatschappij of aan een persoon die gemachtigd is om namens haar op te treden en dien geen claim in in de wetenschap dat deze vals is, frauduleus is opgeblazen of ondersteund wordt door frauduleuze documenten of feiten. De verzekeringsmaatschappij kan uw claim dienovereenkomstig afwijzen.

 

7. Bescherming van persoonsgegevens

Zego treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking en kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer dit nodig is voor het beheer van de verzekeringspolis en eventuele claims.

U kunt te allen tijde contact opnemen met Zego en nadere gegevens opvragen over de informatie die zij over u bewaart via het volgende e-mailadres compliance.eu@zego.com of per post naar Zego, Weesperplein 4a, 1018 XA, Amsterdam.

U kunt het privacybeleid van Zego ook raadplegen via de volgende link: www.zego.com/fr/privacy

Als u contact wilt opnemen met de nationale autoriteit voor gegevensbescherming in België, bijvoorbeeld om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming, Pressestraat 35, 1000 Brussel (contact: +32 (0) 2 274 48 00 of via haar website: https://www.dataprotectionauthority.be).

 

8. Klachten

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop onze verzekeraar uw schade heeft afgehandeld, dient u eerst contact op te nemen met Zego via flottes@zego.com.

Als u nog steeds niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld, kunt u ook een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, gevestigd aan de Meeûss-plein 35, 1000 Brussel (contact: info@ombudsman-insurance.be of via de website: https://www.ombudsman-insurance.be).

Heb je hulp nodig?

Contacteer ons via
support@gliize.com

Abonneer u op onze nieuwsbrief