Privacybeleid

Bee Ride is begaan met de beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten/gebruikers, de bezoekers van haar website en alle personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt (hierna "u " en "uw "). Bee Ride verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en u te informeren over de manier waarop zij uw gegevens verzamelt en verwerkt, ook wanneer u surft op de website www.gliize.com en de applicatie Gliize gebruikt (hierna "de applicatie ").

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Bee Ride SRL, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg, 1129, 1070 Anderlecht (België) met ondernemingsnummer 0784.427.914 en tevens handelend onder de merknaam "Gliize" (hierna "Bee Ride ", "wij " en "ons "). Bee Ride treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "GDPR ") voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u met ons of een van onze diensten interageert (bijvoorbeeld wanneer u onze Applicatie gebruikt of op onze website surft). In het bijzonder verzamelen wij gegevens wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt via het formulier voor het aanmaken van een gebruikersaccount dat beschikbaar is in de Applicatie, wanneer u met ons interageert (bijvoorbeeld via het contactformulier dat beschikbaar is op onze website), wanneer u een huurovereenkomst voor elektrische scooters aangaat, wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of u abonneert op onze marketingcommunicatie. De doeleinden zijn als volgt:

a. Het aanmaken van een gebruikersaccount en het gebruik van de diensten (inclusief de Applicatie)

Om u in staat te stellen uw gebruikersaccount aan te maken en u in staat te stellen te profiteren van de door ons via het gebruik van de Applicatie aangeboden diensten, waaronder het identificeren van ongepast gebruik van de elektrische scooters of het opsporen van illegaal gebruik van de Applicatie, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens (zoals waar de reis begint en eindigt, afgelegde routes)
 • Technische gegevens (dit kan inhouden hoe u onze Applicatie of website gebruikt, het type, de taal en de versie van de browser die u gebruikt, informatie over uw apparaat (bijv. type apparaat en besturingssysteem), uw Internet Protocol (IP)-adres en alle soortgelijke informatie die u toegang geeft tot onze Applicatie of website)

Deze verwerking is noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de tussen u en ons gesloten gebruiksovereenkomst (met inbegrip van de huurovereenkomst(en) voor elektrische scooters) en voor het beheer van onze contractuele relatie.

b. Het verwerken van uw betalingen

Om uw betalingen voor het gebruik van onze diensten te verwerken en ervoor te zorgen dat wij ze correct ontvangen, maken wij gebruik van het bedrijf Stripe Payments Europe, Ltd (gevestigd in Dublin, Ierland) en verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Financiële en transactiegegevens (dit kan bepaalde informatie bevatten over betalingen die u hebt gedaan, informatie over diensten die u hebt gekocht (bijvoorbeeld het begin en einde van uw huurovereenkomst), factuuradres, betalingsmethode, bedrag of soortgelijke informatie. Wij slaan niet uw volledige betaalkaartgegevens op).

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door Stripe, zie het privacybeleid: https: //stripe.com/fr-be/privacy

Deze verwerking is noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de tussen u en ons gesloten gebruiksovereenkomst (inclusief de huurovereenkomst(en) voor elektrische scooters) en voor het beheer van onze contractuele relatie.

c. Beheer van de klantenservice

Met het oog op algemene ondersteuning en communicatie met u en meer specifiek om de relatie met u te beheren, technische problemen te voorkomen en op te lossen, elk type verzoek van u te behandelen (klacht, technische kwestie, vervolgvraag, antwoorden op uw vragen, opmerkingen of zorgen), u te informeren over wijzigingen of updates van onze diensten, onze gebruiksvoorwaarden van de diensten of ons privacybeleid, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Financiële en transactiegegevens (indien van toepassing)
 • Locatiegegevens (indien van toepassing)
 • Gegevens of informatie die u ons stuurt wanneer u contact opneemt met onze klantenservice

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten gebruikersovereenkomst (inclusief de huurovereenkomst(en) voor elektrische scooters) en voor het beheer van onze contractuele relatie.

d. Statistische analyses van het gebruik van de diensten, tevredenheidsonderzoeken en/of andere soortgelijke activiteiten

Om statistische analyses van het gebruik van onze diensten uit te voeren, om onze diensten te onderhouden, te ontwikkelen en te verbeteren, met inbegrip van functionaliteit, veiligheid, prestaties op basis van uw opmerkingen en feedback en om ons inzicht in de elektrische scootermarkt te verbeteren, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Enquêtegegevens, reacties op tevredenheidsonderzoeken en andere gegevens die u verkiest met ons te delen wanneer u deelneemt aan een enquête of tevredenheidsonderzoek

Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en inzicht in de markt. Waar mogelijk voeren wij onze analyses uit op geanonimiseerde/geaggregeerde gegevens.

e. Voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen

Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, met inbegrip van lokale voorschriften, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde autoriteit, of om onze rechten of die van een derde te beschermen, met name om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, verwerken wij onder meer de in de andere punten van punt 2 vermelde persoonsgegevens.

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting of is gebaseerd op ons legitieme belang om onze rechten of die van derden te beschermen.

f. Samenwerken met onze verzekeraars en makelaars

Met het oog op de samenwerking met onze verzekeraars en makelaars in verband met problemen, claims of andere soortgelijke situaties die zich tijdens uw huurcontract voor elektrische scooters voordoen, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Locatiegegevens
 • Financiële en transactiegegevens (indien van toepassing)

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten gebruiksovereenkomst (inclusief de huurovereenkomst(en) voor elektrische scooters) en voor het beheer van onze contractuele relatie om na te gaan of u tijdens uw reizen verzekerd bent. Deze verwerking is ook noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om informatie te verstrekken aan onze verzekeraars of makelaars ten behoeve van de verwerking van claims, het indienen van vorderingen en dus het beheer van onze verzekeringspolissen.

Bee Ride heeft een derde wagenparkverzekeraar, Zego BV (gevestigd te Hofplein, 20, 3032 AC, Rotterdam, Nederland), afgesloten om u te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen tijdens uw huurcontract van een elektrische scooter. Zego kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om de verzekeringspolis en eventuele claims te beheren. U kunt het privacybeleid van Zego raadplegen via de volgende link: www.zego.com/fr/privacy

Wij nodigen u ook uit om de voorwaarden van de verzekeringspolis te lezen.

f. Marketingcommunicatie

Ten behoeve van (i) marketingcommunicatie, d.w.z. inhoud en advertenties over onze diensten, de Applicatie, met inbegrip van suggesties en/of aanbevelingen over producten/diensten die voor u interessant kunnen zijn, en evaluatie van marketingcampagnes, alsmede (ii) de introductie van onze Applicatie en diensten bij uw verwijzingen, verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Profielgegevens (dit kunnen de soorten huur zijn die u hebt gemaakt, uw interesses, voorkeuren voor marketingcommunicatie)

Marketingcommunicatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden via e-mail, SMS of in-app reclame. Daarnaast sturen we, als onderdeel van het verwijzingsprogramma, uw contactpersoon een e-mail met een uitnodiging om onze Applicatie en diensten te bezoeken.

Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming om marketingcommunicatie te ontvangen. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken en/of bezwaar te maken tegen deze verwerkingsactiviteit, hetzij rechtstreeks op de reclameboodschap, hetzij door ons te schrijven op het volgende e-mailadres: privacy@gliize.com.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor de hierboven vermelde doeleinden kan Bee Ride een beroep doen op derden om de goede uitvoering van de diensten en de goede werking van de Applicatie te verzekeren, zoals IT-dienstverleners, hosting dienstverleners, of anderen zoals hieronder beschreven. In deze context kan Bee Ride uw persoonsgegevens delen met deze derden:

 • Onze leveranciers en dienstverleners: Wij maken gebruik van leveranciers en dienstverleners om onze diensten te beheren, ontwikkelen, onderhouden en promoten (zoals IT-dienstverleners - bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en het onderhoud van de Applicatie of website - of betalingsdiensten);
 • Gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wetshandhavingsinstanties en adviseurs: wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan gerechtelijke autoriteiten (met inbegrip van rechtbanken voor de uitoefening van rechtsvorderingen) of administratieve autoriteiten, of aan wetshandhavingsinstanties voor een onderzoek wanneer wij daartoe verplicht zijn. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan onze adviseurs, zoals onze advocaten of wettelijke vertegenwoordigers, deurwaarders, accountants, verzekeraars, enz;
 • Lokale of overheidsinstanties: lokale of overheidsinstanties (of elke bevoegde autoriteit) kunnen ons vragen bepaalde informatie over onze elektrische scooters te delen als voorwaarde om op het grondgebied of in de steden actief te mogen zijn (aantal scooters dat op het betrokken grondgebied ter beschikking wordt gesteld, aantal gebruikers, afgelegde routes, enz.) Deze autoriteiten gebruiken de informatie over elektrische scooters voor doeleinden zoals stadsplanning of de ontwikkeling van mobiliteitsplannen;
 • Marketingpartners: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met marketingpartners om onze reclamecampagnes uit te voeren;
 • Verzekeringsmaatschappijen: wij kunnen uw persoonsgegevens delen om claims en schadevergoedingen te verwerken en onze verzekeringspolissen te beheren;
 • Aan Bee Ride gelieerde ondernemingen of groepsmaatschappijen (indien van toepassing): wij kunnen uw persoonsgegevens delen in het kader van een bedrijfstransactie (bijvoorbeeld in geval van een verkoop of overdracht van al onze activiteiten of activa of een deel daarvan, of een fusie of overname van ondernemingen) of voor de interne administratie van de groep.

Bee Ride kan uw persoonsgegevens delen met een derde voor de financiering van haar activiteiten. Bee Ride kan uw persoonsgegevens ook delen in een noodgeval om uw eigen veiligheid of gezondheidsbelangen, de gezondheid en veiligheid van andere gebruikers of haar eigen rechten en belangen te beschermen.

4. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Unie / EER?

Voor de hierboven aangegeven doeleinden kan Bee Ride uw persoonsgegevens doorgeven aan entiteiten buiten de Europese Unie/EER.

In geval van overdracht van gegevens buiten de Europese Unie / EER, zorgt Bee Ride ervoor dat een gelijkaardig beschermingsniveau wordt gegarandeerd door ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen, zoals de overdracht naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens garandeert, of het sluiten van specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten die een gelijkaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens garanderen als het niveau dat in Europa wordt gegarandeerd.

5. Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen?

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden ingezien of bekendgemaakt of per ongeluk verloren gaan. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot onze vertegenwoordigers, werknemers, onderaannemers, dienstverleners of derden die toegang nodig hebben in het kader van hun taken. Voor hen geldt een geheimhoudingsplicht.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inbegrip van het voldoen aan onze wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere verplichtingen.

Bij het bepalen van de bewaartermijnen kunnen wij rekening houden met factoren zoals

 • De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verplichtingen en rechten met betrekking tot de gegevens in kwestie ;
 • Onze wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige en andere verplichtingen;
 • De toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen ;
 • Ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens te bewaren;
 • Geschillen, klachten of vorderingen;
 • de aard en de gevoeligheid van de betrokken gegevens; en
 • Richtsnoeren van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

In sommige situaties anonimiseren wij uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onderzoeks- en statistische doeleinden, in welk geval dit privacybeleid niet langer van toepassing is, zodat wij deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken, tenzij anders aangegeven.

Wij zijn wettelijk verplicht persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Zo zijn wij in boekhoud- en belastingzaken wettelijk verplicht om basisinformatie over onze klanten/gebruikers te bewaren tot zeven jaar nadat zij geen klant meer zijn.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Op basis van de GDPR heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij in deze specifieke context over u bewaren. Deze rechten omvatten het volgende:

 • Het recht op informatie: U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten in verband daarmee. Mede daarom verstrekken wij u de informatie in dit privacybeleid.
 • Recht op toegang: U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om te bevestigen dat wij deze gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Het recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op wissen: Dit recht is ook bekend als het "recht om te worden vergeten" en, eenvoudig gezegd, het stelt u in staat te verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens wanneer wij geen dwingende reden hebben om deze te blijven gebruiken. Houd er rekening mee dat dit geen absoluut recht is en dat er uitzonderingen gelden.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om verder gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren of te voorkomen. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar ons gebruik ervan zal worden beperkt.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: wanneer de verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, tenzij wij een dwingende legitieme reden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.
 • Het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (indien van toepassing): u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing (met inbegrip van profilering) die voor u rechtsgevolgen heeft of u aanmerkelijk treft.
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens : u hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens aan een andere entiteit of organisatie worden overgedragen.
 • Het recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit, in België is dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd in de Pressestraat 35, 1000 Brussel (contact: +32 (0)2 274 48 00 of via haar website https://www.autoriteprotectiondonnees.be). Wij zouden het op prijs stellen als u ons eerst de gelegenheid geeft om uw bezwaren te behandelen en te beantwoorden voordat u de bevoegde autoriteit inlicht. U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@gliize.com

U kunt bovenstaande rechten alleen uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren in die specifieke context.

7. Gebruik van cookies

Wij gebruiken "cookies" (kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden opgeslagen) wanneer u onze online pagina's bezoekt en die uw voorkeuren en handelingen registreren. Wij kunnen cookies gebruiken om het verkeer te monitoren, te analyseren hoe u onze website gebruikt en deze gebruiksvriendelijker voor u te maken. Ons cookiebeleid is hier beschikbaar: XX

8. Wijziging van dit beleid

Bee Ride behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen door de nieuwe versie op haar website en/of de Applicatie te plaatsen. Elke wijziging zal van kracht worden bij de bekendmaking van het nieuwe privacybeleid. Wij zullen ervoor zorgen dat u tijdig op de hoogte wordt gebracht, indien mogelijk per e-mail of door middel van een kennisgeving via de Applicatie.

9. Contact

Voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van een van uw rechten kunt u contact opnemen met Bee Ride per e-mail op het volgende adres privacy@gliize.com of per post op het volgende postadres Bee Ride SRL, Chaussée de Mons, 1129, in 1070 Anderlecht (België).

Bee Ride hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, de eigenaars van haar website en alle personen naar wie haar klanten verwijzen (hierna "u" en "uw"). Zij verbindt zich ertoe uw persoonsgegegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en u te informeren over de manier waarop zij uw gegevens verzamelt en verwerkt, met name wanneer u de website www.gliize.com bezoekt en de applicatie Gliize (hierna de "App" ) gebruikt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Bee Ride SRL, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg, 1129, 1070 Anderlecht (België) met ondernemingsnummer 0784.427.914 en tevens handelend onder het merk "Gliize" (hierna "Bee Ride", "wij " en "ons" ). Bee Ride treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "GDPR" ) voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

2. Waar verkoopt u uw mensen?

Wij bekijken en verkopen uw persoonlijke gegevens wanneer u met ons of een van onze diensten interageert (bijv. wanneer u onze app gebruikt of op onze website surft). In het tweede deel van dit document willen wij u informeren dat u toegang kunt krijgen tot een klantaccount via het formulier voor het aanvragen van een klantaccount dat beschikbaar is in de App, wanneer u interactie met ons heeft (bijv.) via het contactformulier dat beschikbaar is op onze website), wanneer u geïnteresseerd bent in een elektrische scooterdienst, wanneer u contact met ons opneemt of zich abonneert op onze marketingcommunicatie. De volgende informatie wordt naar behoefte verstrekt:

a. Aanmaken van een gebruikersaccount en gebruik van de diensten (inclusief de App)

Om u in staat te stellen uw gebruikersaccount aan te maken en u in staat te stellen te profiteren van de door ons aangeboden diensten via het gebruik van de App, inclusief het identificeren van ongepast gebruik van de elektrische scooters of het opsporen van illegaal gebruik van de App, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens (zoals waar uw reis begon en eindigde, afgelegde routes)
 • Technische gegevens (dit kan inhouden hoe u onze App of onze website gebruikt, het type, de taal en de versie van de gebruikte browser, informatie over uw apparaat (bijv. type apparaat en besturingssysteem), uw IP (Internet Protocol)-adres en alle soortgelijke informatie die u toegang geeft tot onze App of website)

Deze overeenkomst is essentieel voor de totstandkoming, het gebruik en het onderhoud van de contractuele relatie tussen u en uw klanten (inclusief het gebruik van elektrische scooters) en voor het onderhoud van de contractuele relatie.

b. Het verwerken van uw betalingen

Wij gebruiken de website van Stripe Payments Europe, Ltd. (met hoofdkantoor in Dublin, Ierland) om u de namen te geven van de personen met wie u contact wilt opnemen:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Financiële en transactiegegevens (dit kan informatie zijn over betalingen die u hebt gedaan, informatie over diensten die u hebt afgenomen (bijv. begin eninde van uw huurovereenkomst), factuuradres, betalingsmethode, het bedrag of soortgelijke informatie. Wij slaan uw volledige betaalkaartgegevens niet op).

Voor meer informatie over de privacy van personen door Stripe, zie de privacyverklaring: https: //stripe.com/fr-be/privacy

Deze overeenkomst is essentieel voor de totstandkoming, het gebruik en het onderhoud van de contractuele relatie tussen u en uw klanten (inclusief het gebruik van elektrische scooters) en voor het onderhoud van de contractuele relatie.

c. Beheer van de klantendienst

Om u algemene ondersteuning te bieden en met u te communiceren en meer bepaald om de relatie met u te beheren, technische problemen te voorkomen en op te lossen, elk type verzoek van u te behandelen (klacht, technische vraag, vervolgvraag, antwoorden op uw vragen, opmerkingen of bezorgdheden), u te informeren over elke wijziging of update betreffende onze diensten, onze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de diensten of ons Privacybeleid, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Financiële en transactiegegevens (indien van toepassing)
 • Locatiegegevens (indien van toepassing)
 • Gegevens of informatie die u ons stuurt wanneer u contact opneemt met onze klantenservice

Deze overeenkomst is essentieel voor het gebruik van de contractuele relatie tussen u en ons (inclusief het gebruik van elektrische scooters) en voor het onderhoud van de contractuele relatie.

d. Statistische analyses over het gebruik van de diensten, klantenenquêtes en/of soortgelijke activiteiten

Voor het maken van statistische analyses over het gebruik van onze diensten, voor het onderhoud en de reparatie van onze diensten, met inbegrip van functionaliteit, onderhoud, diensten op basis van onze activiteiten en feedback, en voor het verstrekken van informatie over onze activiteiten op de elektriciteitsmarkt:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Enquêtegegevens, reacties op klantenonderzoeken en andere gegevens die u verkiest aan ons te verstrekken wanneer u deelneemt aan een enquête of klantenonderzoek

Deze aanpak is gebaseerd op onze legitieme positie met betrekking tot de ontwikkeling en marketing van onze diensten en onze positie op de markt. Wij willen onze analyse echter baseren op de verzamelde gegevens.

e. Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen

Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, met inbegrip van lokale voorschriften, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde autoriteit, of om onze rechten of die van derden te beschermen, met name om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, verwerken wij de persoonsgegevens waarnaar verwezen wordt in de andere punten van Sectie 2.

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting of is gebaseerd op ons legitieme belang om onze rechten of die van derden te beschermen.

f. Samenwerking met onze verzekeraars en makelaars

Ten behoeve van de samenwerking met onze verzekeraars en makelaars in verband met problemen, claims of soortgelijke situaties die zich voordoen tijdens uw huurovereenkomst van elektrische scooters, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Locatiegegevens
 • Financiële en transactiegegevens (indien van toepassing)

Deze verordening is niet van toepassing op het gebruik van de contractuele relatie tussen u en uw klanten (inclusief het gebruik van elektrische scooters) en op het aangaan van een contractuele relatie waarvoor u niet aanwezig hoeft te zijn op het moment van het evenement. Deze verwerking is ook noodzakelijk voor onze legitieme belangen om informatie te verstrekken aan onze verzekeraars of makelaars met het oog op de verwerking van claims, verzoeken om schadevergoeding en dus het beheer van onze verzekeringspolissen.

Bee Ride heeft bij een externe wagenparkverzekeraar, de firma Zego BV (gevestigd te Hofplein, 20, 3032 AC, Rotterdam, Nederland), een verzekering afgesloten voor een persoonlijke ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering om u te dekken tijdens uw huurovereenkomst van elektrische scooters. Zego kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor het beheer van de verzekeringspolis en eventuele claims. U kunt het privacybeleid van Zego raadplegen via de volgende link: www.zego.com/fr/privacy

Wij willen u wijzen op de belangrijkste kenmerken van de stad.

g. Marketingcommunicatie

Ten behoeve van (i) marketingcommunicatie, d.w.z. inhoud en advertenties over onze diensten, de App, inclusief suggesties en/of aanbevelingen betreffende producten/diensten die voor u interessant kunnen zijn, en evaluatie van marketingcampagnes, alsmede (ii) de introductie van onze App en diensten aan uw verwijzers, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Profielgegevens (dit kunnen de soorten huur zijn die u heeft gemaakt, uw interesses, voorkeuren voor marketingcommunicatie)

Marketingcommunicatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden via e-mail, sms of in-App reclame. U kunt een e-mail sturen naar uw contactpersoon met een beschrijving van uw sollicitatie en diensten als aanvulling op uw sollicitatieprogramma.

Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming om marketingcommunicatie te ontvangen. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde en kosteloos in te trekken en/of bezwaar te maken tegen deze verwerkingsactiviteit, hetzij rechtstreeks op het marketingbericht, hetzij door ons te schrijven op het volgende e-mailadres: privacy@gliize.com.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor bovengenoemde personen kan Bee Ride veel werk verrichten om de goede werking van de diensten en de goede werking van de applicatie te garanderen, zoals IT-dienstverleners, hostingdienstverleners of anderen zoals hierboven beschreven. In dit opzicht kan Bee Ride uw personeel helpen om aan deze vereisten te voldoen:

 • Onze leveranciers en dienstverleners: wij gebruiken leveranciers en dienstverleners voor het beheren, ontwikkelen, onderhouden en promoten van onze diensten (zoals IT-dienstverleners - bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en het onderhoud van de App of de website - of betalingsdiensten);
 • Gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wetshandhavingsinstanties en adviseurs: wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan gerechtelijke autoriteiten (met inbegrip van rechtbanken voor de uitoefening van rechtsvorderingen) of administratieve autoriteiten, of aan wetshandhavingsinstanties voor een onderzoek of navraag wanneer wij daartoe verplicht zijn. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan onze adviseurs, zoals onze advocaten of wettelijke vertegenwoordigers, deurwaarders, accountants, verzekeraars, enz;
 • Lokale of overheidsinstanties: lokale of overheidsinstanties (of een bevoegde autoriteit) kunnen van ons eisen dat wij bepaalde informatie over onze elektrische scooters delen als voorwaarde voor onze activiteiten op het grondgebied of in de steden (aantal scooters dat in het betrokken gebied beschikbaar wordt gesteld, aantal gebruikers, gebruikte routes, enz.). Deze autoriteiten gebruiken informatie over elektrische scooters voor doeleinden zoals stadsplanning of de ontwikkeling van een mobiliteitsplan;
 • Marketingpartners: wij kunnen onze klanten helpen hun campagnes doeltreffender te maken door samen te werken met marketingpartners;
 • Verzekeringsmaatschappijen: wij kunnen uw persoonsgegevens delen om claims en schadevergoedingen te verwerken en onze verzekeringspolissen te beheren;
 • Aan Bee Ride gelieerde ondernemingen of groepsmaatschappijen (indien van toepassing): wij kunnen uw persoonsgegevens delen in het kader van een bedrijfstransactie (bijvoorbeeld in geval van een verkoop of overdracht van al onze activiteiten of activa of een deel daarvan, een fusie of overname van ondernemingen) of voor de interne administratie van de groep.

Bee Ride kan haar leden helpen hun activiteiten te financieren. Bee Ride kan u ook in staat stellen beslissingen te nemen in het belang van uw eigen veiligheid en beveiliging, de veiligheid en beveiliging van andere gebruikers of uw eigen rechten en plichten.

4. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Unie / EER?

Bee Ride kan haar klanten informatie verstrekken over de entiteiten van de Europese Unie/EER met het oog op de bovengenoemde activiteiten.

In geval van overdracht van gegevens buiten de Europese Unie / EER, zorgt Bee Ride ervoor dat een gelijkaardig beschermingsniveau wordt gegarandeerd door ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen, zoals de overdracht naar een land dat volgens de Europese Commissie een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens garandeert, of het sluiten van specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten die een gelijkaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens garanderen als het niveau dat in Europa wordt gegarandeerd.

Voor de registratie en het gebruik van de App moet u in Canada over een geldige aanvraag beschikken. Canada wordt erkend als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt en heeft een adequaatheidsbesluit gekregen.

5. Hoe kunt u de veiligheid van uw personeel waarborgen?

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij treffen passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden ingezien of bekendgemaakt of per ongeluk verloren gaan. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot onze vertegenwoordigers, werknemers, onderaannemers, dienstverleners of derden die in het kader van hun functie toegang nodig hebben. Voor hen is er een duidelijk beeld.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere verplichtingen.

Wanneer u een beslissing neemt over de keuze van de bewaartermijnen, zult u rekening moeten houden met factoren als de volgende:

 • De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verplichtingen en rechten met betrekking tot de betrokken gegevens;
 • Onze wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige en andere verplichtingen;
 • Toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen;
 • Ons legitiem belang om uw gegevens te bewaren;
 • Geschillen, klachten of vorderingen;
 • De aard en de gevoeligheid van de betrokken gegevens; en
 • Richtlijnen van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

In sommige situaties kunnen wij, naast de verstrekte informatie, de persoonsgegevens gebruiken voor evaluatie- en statistische doeleinden.

Wij zijn verplicht om particulieren gedurende een lange periode informatie te verstrekken. Voor zakelijke en fiscale doeleinden zijn wij verplicht basisinformatie over onze klanten/leden te verstrekken gedurende het volgende jaar, ook als zij geen klant hebben.

7. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Op basis van de GDPR heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij in deze specifieke context over u bewaren. Deze rechten omvatten het volgende:

 • Recht op informatie: u hebt recht op betrouwbare, transparante en nauwkeurige informatie over de manier waarop u uw persoonsgegevens gebruikt en over uw rechten in verband daarmee. Lees de informatie in deze privacyverklaring.
 • Recht op toegang: u hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om ons gebruik in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te bevestigen.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op wissen: dit recht is ook bekend als het "recht om te worden vergeten" en, eenvoudig gezegd, het stelt u in staat te verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens wanneer we geen dwingende reden hebben om deze te blijven gebruiken. Dit is een absoluut recht en er zijn geen beperkingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om verder gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren of te voorkomen. Als de wet wordt toegepast, kunnen we onze mensen nog steeds gebruiken, maar hun gebruik moet worden goedgekeurd.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking: wanneer de verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang, heeft u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, tenzij een dwingende legitieme reden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.
 • Recht om bezwaar te maken, te allen tijde, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (indien van toepassing): u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering) gebaseerde beslissing die voor u rechtsgevolgen heeft of u aanmerkelijk treft.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens aan een andere entiteit of organisatie worden overgedragen.
 • Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming, in België is dat de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact: +32 (0)2 274 48 00 of via haar website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Wij stellen het op prijs als u ons eerst de gelegenheid geeft om uw bezwaren te behandelen en te beantwoorden voordat u de bevoegde autoriteit inlicht. U kunt contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@gliize.com

U kunt bovenstaande rechten alleen uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren in deze specifieke context.

8. Gebruik van cookies

Wij gebruiken "cookies" (kleine gegevenselementen die op uw computer of apparaat worden opgeslagen) wanneer u onze online website bezoekt en uw voorkeuren en handelingen registreert. Wij kunnen cookies gebruiken om na te gaan en te analyseren hoe u onze website gebruikt en om u te helpen er optimaal gebruik van te maken. U kunt ons cookie-systeem hier gebruiken: XX

9. Wijzigingen in dit beleid

Bee Ride streeft ernaar dat dit Privacybeleid te allen tijde wordt gerespecteerd en dat u het niet schendt door de nieuwe versie van de website en/of de App te gebruiken. Alle rechten zijn voorbehouden door de nieuwe Privacy Policy. Wij wijzen u erop dat u hiervan te allen tijde en om welke reden dan ook op de hoogte wordt gebracht per e-mail of door middel van een verzoek via de App.

10. Contact

U kunt contact opnemen met Bee Ride voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens of om een van uw rechten uit te oefenen per e-mail op privacy@gliize.com of per post op het volgende postadres: Bee Ride SRL, Bergensesteenweg, 1129, 1070 Anderlecht (België).

 

Laatste bijwerking: 27 februari 2023

Bee Ride hecht veel belang aan de beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten/gebruikers, de bezoekers van haar website en alle personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt (hierna "u " en "uw" ). Zij verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en u te informeren over de manier waarop zij uw gegevens verzamelt en verwerkt, met name wanneer u de website www.gliize.com bezoekt en de applicatie Gliize (hierna de "App") gebruikt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Bee Ride SRL, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg, 1129, 1070 Anderlecht (België) met ondernemingsnummer 0784.427.914 en tevens handelend onder het merk " Gliize " (hierna " Bee Ride" , " wij " en " ons" ). Bee Ride treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de " GDPR" ) voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u met ons of een van onze diensten interageert (bijv. wanneer u onze App gebruikt of op onze website surft). In het bijzonder verzamelen wij gegevens wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt via het formulier voor het aanmaken van een gebruikersaccount dat beschikbaar is in de App, wanneer u met ons interageert (bijv. via het contactformulier dat beschikbaar is op onze website), wanneer u een huurovereenkomst voor elektrische scooters aangaat, wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of u abonneert op onze marketingcommunicatie. De doeleinden zijn als volgt:

a. Aanmaken van een gebruikersaccount en gebruik van de diensten (inclusief de App)

Om u in staat te stellen uw gebruikersaccount aan te maken en u in staat te stellen te profiteren van de door ons aangeboden diensten via het gebruik van de App, waaronder het identificeren van ongepast gebruik van de elektrische scooters of het opsporen van illegaal gebruik van de App, verwerken wij namelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens (zoals waar u uw rit begon en eindigde, afgelegde routes)
 • Technische gegevens (dit kan inhouden hoe u onze App of onze website gebruikt, het type, de taal en de versie van de gebruikte browser, informatie over uw apparaat (bijv. type apparaat en besturingssysteem), uw IP (Internet Protocol) adres en alle soortgelijke informatie die u toegang geeft tot onze App of website)

Deze verwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming, de uitvoering van de tussen u en ons gesloten gebruiksovereenkomst (inclusief de huurovereenkomst(en) van elektrische scooters) alsmede voor het beheer van onze contractuele relatie.

b. Het verwerken van uw betalingen

Om uw betalingen voor het gebruik van onze diensten te verwerken en ervoor te zorgen dat wij ze correct ontvangen, maken wij gebruik van het bedrijf Stripe Payments Europe, Ltd. (met zetel in Dublin, Ierland) en verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Financiële en transactiegegevens (dit kan informatie zijn over betalingen die u hebt gedaan, informatie over diensten die u hebt afgenomen (bijv. begin en einde van uw huurovereenkomst), factuuradres, betalingsmethode, het bedrag of soortgelijke informatie. Wij slaan niet uw volledige betaalkaartgegevens op).

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door Stripe, zie het privacybeleid: https://stripe.com/fr-be/privacy

Deze verwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming, de uitvoering van de tussen u en ons gesloten gebruiksovereenkomst (inclusief de huurovereenkomst(en) van elektrische scooters) alsmede voor het beheer van onze contractuele relatie.

c. Beheer van de klantendienst

Om u algemene ondersteuning te bieden en met u te communiceren en meer bepaald om de relatie met u te beheren, technische problemen te voorkomen en op te lossen, elk type verzoek van u te behandelen (klacht, technische vraag, vervolgvraag, antwoorden op uw vragen, opmerkingen of bezorgdheden), om u te informeren over elke wijziging of update betreffende onze diensten, onze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de diensten of ons Privacybeleid, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Financiële en transactiegegevens (indien van toepassing)
 • Locatiegegevens (indien van toepassing)
 • Gegevens of informatie die u ons stuurt wanneer u contact opneemt met onze klantenservice

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten gebruiksovereenkomst (inclusief de huurovereenkomst(en) van elektrische scooters) alsmede voor het beheer van onze contractuele relatie.

d. Statistische analyses over het gebruik van de diensten, klantenenquêtes en/of soortgelijke activiteiten

Voor het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van onze diensten, voor het onderhouden, ontwikkelen en verbeteren van onze diensten, waaronder functionaliteiten, beveiliging, prestaties op basis van uw opmerkingen en feedback en om ons inzicht in de elektrische scootermarkt te verbeteren, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Enquêtegegevens, reacties op klantenonderzoeken en andere gegevens die u verkiest aan ons te verstrekken wanneer u deelneemt aan een enquête of klantenonderzoek

Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en ons inzicht in de markt. Waar mogelijk voeren wij onze analyse uit op geanonimiseerde/geaggregeerde gegevens.

e. Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen

Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, met inbegrip van lokale voorschriften, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde autoriteit, of om onze rechten of die van derden te beschermen, met name om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, verwerken wij met name de in de andere punten van punt 2 bedoelde persoonsgegevens.

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting of is gebaseerd op ons legitieme belang om onze rechten of die van derden te beschermen.

f. Samenwerking met onze verzekeraars en makelaars

Ten behoeve van de samenwerking met onze verzekeraars en makelaars in verband met problemen, claims of soortgelijke situaties die zich voordoen tijdens uw huurovereenkomst van elektrische scooters, verwerken wij namelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Technische gegevens
 • Locatiegegevens
 • Financiële en transactiegegevens (indien van toepassing)

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten gebruiksovereenkomst (met inbegrip van de huurovereenkomst(en) van elektrische scooters), alsmede voor het beheer van onze contractuele relatie om na te gaan of u tijdens het rijden verzekerd bent. Deze verwerking is ook noodzakelijk voor onze legitieme belangen om informatie te verstrekken aan onze verzekeraars of makelaars met het oog op de verwerking van claims, verzoeken om schadevergoeding en dus het beheer van onze verzekeringspolissen.

Bee Ride heeft bij een derde wagenparkverzekeraar, de firma Zego BV (gevestigd te Hofplein, 20, 3032 AC, Rotterdam, Nederland), een verzekering afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen om u te dekken tijdens uw huurovereenkomst van elektrische scooters. Zego kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om de verzekeringspolis en eventuele claims te administreren. U kunt het privacybeleid van Zego raadplegen via de volgende link: www.zego.com/fr/privacy

Wij nodigen u uit om ook de voorwaarden van de verzekeringspolis te lezen.

f. Marketingcommunicatie

Ten behoeve van (i) marketingcommunicatie, d.w.z. inhoud en advertenties over onze diensten, de App, inclusief suggesties en/of aanbevelingen betreffende producten/diensten die voor u van belang kunnen zijn, en evaluatie van marketingcampagnes, alsmede (ii) de introductie van onze App en diensten bij uw verwijzingen, verwerken wij met name de volgende persoonsgegevens

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Profielgegevens (dit kunnen de soorten huur zijn die u hebt gemaakt, uw interesses, voorkeuren voor marketingcommunicatie)

Marketing communicatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden via e-mail, sms of in-App reclame. Daarnaast zullen wij uw contactpersoon een e-mail sturen met een uitnodiging om onze App en diensten te bezoeken als onderdeel van ons verwijzingsprogramma.

Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming om marketingcommunicatie te ontvangen. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken en/of bezwaar te maken tegen deze verwerkingsactiviteit, hetzij rechtstreeks op het marketingbericht, hetzij door ons te schrijven op het volgende e-mailadres: privacy@gliize.com.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor de hierboven vermelde doeleinden kan Bee Ride een beroep doen op derden om de goede werking van de diensten en de goede werking van de App te garanderen, zoals IT-dienstverleners, hostingdienstverleners of anderen zoals hieronder beschreven. In dit kader kan Bee Ride uw persoonsgegevens delen met deze derden:

 • Onze leveranciers en dienstverleners: wij gebruiken leveranciers en dienstverleners voor het beheren, ontwikkelen, onderhouden en promoten van onze diensten (zoals IT-dienstverleners - bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en het onderhoud van de App of de website - of betalingsdiensten);
 • Gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wetshandhavingsinstanties en adviseurs: wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan gerechtelijke autoriteiten (met inbegrip van rechtbanken voor de uitoefening van rechtsvorderingen) of administratieve autoriteiten, of aan wetshandhavingsinstanties voor een onderzoek of enquête wanneer wij daartoe verplicht zijn. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan onze adviseurs, zoals onze advocaten of wettelijke vertegenwoordigers, deurwaarders, accountants, verzekeraars, enz;
 • Lokale of overheidsinstanties: lokale of overheidsinstanties (of een bevoegde autoriteit) kunnen van ons eisen dat wij bepaalde informatie over onze elektrische scooters delen als voorwaarde voor onze activiteiten op het grondgebied of in de steden (aantal scooters dat in het betrokken gebied beschikbaar wordt gesteld, aantal gebruikers, gebruikte routes, enz.) Deze autoriteiten gebruiken informatie over elektrische scooters voor doeleinden zoals stadsplanning of de ontwikkeling van een mobiliteitsplan;
 • Marketingpartners: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met marketingpartners om onze reclamecampagnes uit te voeren;
 • Verzekeringsmaatschappijen: wij kunnen uw persoonsgegevens delen om claims en schadevergoedingen te verwerken en onze verzekeringspolissen te beheren;
 • Aan Bee Ride gelieerde ondernemingen of groepsmaatschappijen (indien van toepassing): wij kunnen uw persoonsgegevens delen in het kader van een bedrijfstransactie (bijvoorbeeld in geval van een verkoop of overdracht van al onze activiteiten of activa of een deel daarvan, een fusie of overname van ondernemingen) of voor de interne administratie van de groep.

Bee Ride kan uw persoonsgegevens delen met een derde voor de financiering van haar activiteiten. Bee Ride kan uw persoonsgegevens ook delen in geval van nood om uw eigen veiligheid of gezondheidsbelangen, de gezondheid en veiligheid van andere gebruikers of haar eigen rechten en belangen te verdedigen.

4. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Unie / EER?

Voor de hierboven aangegeven doeleinden kan Bee Ride uw persoonsgegevens doorgeven aan entiteiten buiten de Europese Unie/EER.

In geval van overdracht van gegevens buiten de Europese Unie / EER, zorgt Bee Ride ervoor dat een gelijkaardig beschermingsniveau wordt gegarandeerd door ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen, zoals de overdracht naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens garandeert, of het sluiten van specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten die een gelijkaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens garanderen als het niveau dat in Europa wordt gegarandeerd.

Sommige van uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gedeeld met een in Canada gevestigd bedrijf voor de ontwikkeling en het onderhoud van de App. Canada wordt erkend als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt en heeft een adequaatheidsbesluit gekregen.

5. Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen?

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij treffen passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden ingezien of bekendgemaakt of per ongeluk verloren gaan. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot onze vertegenwoordigers, werknemers, onderaannemers, dienstverleners of derden die in het kader van hun functie toegang nodig hebben. Voor hen geldt een geheimhoudingsplicht.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere verplichtingen.

Bij het bepalen van de bewaartermijnen kunnen wij rekening houden met factoren zoals:

 • De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verplichtingen en rechten met betrekking tot de betrokken gegevens;
 • Onze wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige en andere verplichtingen;
 • Toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen;
 • Ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens te bewaren;
 • Geschillen, klachten of vorderingen;
 • de aard en de gevoeligheid van de betrokken gegevens; en
 • Richtsnoeren van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

In sommige situaties anonimiseren wij uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onderzoeks- en statistische doeleinden; in die gevallen is dit Privacybeleid niet meer van toepassing, zodat wij die gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken, tenzij anders aangegeven.

Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden basisinformatie over onze klanten/gebruikers te bewaren gedurende zeven jaar nadat zij geen klant meer zijn.

7. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Op basis van de GDPR heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij in deze specifieke context over u bewaren. Deze rechten omvatten het volgende:

 • Recht op informatie: u hebt recht op duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten in verband daarmee. Mede daarom verstrekken wij u de informatie in dit Privacybeleid.
 • Recht op toegang: u hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om ons gebruik in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te bevestigen.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op wissen: dit recht is ook bekend als het "recht om te worden vergeten" en, eenvoudig gezegd, het stelt u in staat te verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens wanneer wij geen dwingende reden hebben om deze te blijven gebruiken. Merk op dat dit geen absoluut recht is en dat er uitzonderingen gelden.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om verder gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren of te voorkomen. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar ons gebruik ervan zal worden beperkt.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking: wanneer de verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang, heeft u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, tenzij wij een dwingende legitieme reden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.
 • Recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (indien van toepassing): u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering) gebaseerde beslissing die voor u rechtsgevolgen heeft of u aanmerkelijk treft.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens aan een andere entiteit of organisatie worden overgedragen.
 • Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit, in België is dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd in de Pressestraat 35, 1000 Brussel (contact: +32 (0)2 274 48 00 of via haar website https://www.autoriteprotectiondonnees.be). Wij stellen het op prijs als u ons eerst de gelegenheid geeft om uw bezwaren te behandelen en te beantwoorden voordat u de bevoegde autoriteit inlicht. U kunt contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@gliize.com

U kunt bovenstaande rechten alleen uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren in deze specifieke context.

8. Gebruik van cookies

Wij gebruiken "cookies" (kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden opgeslagen) wanneer u onze online pagina's bezoekt en die uw voorkeuren en handelingen registreren. Wij kunnen cookies gebruiken om het verkeer te monitoren, te analyseren hoe u onze website gebruikt en deze gebruiksvriendelijker voor u te maken. Ons Cookiebeleid is hier beschikbaar: XX

9. Wijzigingen in dit beleid

Bee Ride behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen door de nieuwe versie op haar website en/of de App te plaatsen. Alle wijzigingen zullen van kracht worden bij het plaatsen van de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen ervoor zorgen dat u tijdig en voor zover mogelijk per e-mail of door middel van een kennisgeving via de App op de hoogte wordt gebracht.

10. Contact

U kunt contact opnemen met Bee Ride voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens of om een van uw rechten uit te oefenen per e-mail op privacy@gliize.com of per post op het volgende postadres Bee Ride SRL, Chaussée de Mons, 1129, 1070 Anderlecht (België).

 

Laatste bijwerking: 27 Februari 2023

Heb je hulp nodig?

Contacteer ons via
support@gliize.com

Abonneer u op onze nieuwsbrief